York Fair

Location:334 Carlisle Ave., York, PA 17404